Thông báo: Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá tài sản và kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đăng vào 24/11/2022
Ngày 23/11/2022 Công an huyện Yên Phong ra Quyết định số 1832/QĐ-CAH về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá tài sản.

Công an huyện Yên Phong