Danh sách thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp

Đăng vào 17/08/2021
Hỗ trợ doanh nghiệp

STT

Tiêu đề

Đơn vị thực hiện

1

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh

2

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã

Công an cấp xã

3

Trình báo mất hộ chiếu

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh

4

Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh

5

Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh

6

Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh

7

Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh

8

Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh

9

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh

10

Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh

11

Cấp hộ chiếu phổ thông

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh

12

Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh

13

Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh

14

Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ

15

Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ

16

Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ

17

Cấp đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ

18

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ

19

Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ

20

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ

21

Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ

22

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ

23

Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ

24

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ

25

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ

26

Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ

27

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

28

Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

29

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

30

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện ở cấp huyện)

Công an cấp huyện

31

Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện)

Công an cấp huyện

32

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện)

Công an cấp huyện

33

Giải quyết thủ tục Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

34

Giải quyết thủ tục Đăng ký thêm con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

35

Giải quyết thủ tục Đăng ký lại mẫu con dấu (Thực hiện tại cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

36

Giải quyết thủ tục Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

37

Giải quyết thủ tục Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

38

Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

39

Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

40

Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

41

Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

42

Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

43

Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

44

Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

45

Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

46

Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

47

Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

48

Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

49

Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

50

Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

51

Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

52

Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

53

Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

54

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

55

Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

56

Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

57

Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

58

Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

59

Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

60

Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

61

Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

62

Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

63

Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

64

Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

65

Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

66

Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn

Công an cấp xã

67

Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa.

Phòng Cảnh sát giao thông

68

Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Phòng Cảnh sát giao thông

69

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Phòng Cảnh sát giao thông

70

Đăng ký xe tạm thời

Phòng Cảnh sát giao thông

71

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh.

Phòng Cảnh sát giao thông

72

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Phòng Cảnh sát giao thông

73

Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh.

Phòng Cảnh sát giao thông

74

Đăng ký sang tên xe

Phòng Cảnh sát giao thông

75

Đăng ký, cấp biển số

Phòng Cảnh sát giao thông

76

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.

Công an cấp huyện

77

Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.

Công an cấp huyện

78

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

Công an cấp huyện

79

Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

Công an cấp huyện

80

Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

Công an cấp huyện

81

Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.

Công an cấp huyện

82

Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.

Công an cấp huyện

Phòng Tham mưu