Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Đăng vào 12/08/2020
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành vừa ký, ban hành Kế hoạch số 315/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thực hành xử lý sự cố sạt trượt mái đê trong diễn tập PCTT và TKCN huyện Tiên Du 2019.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, mục tiêu, yêu cầu Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Theo Kế hoạch, Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung triển khai thực hiện tốt Luật Phòng, chống thiên tai (PCTT); tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về PCTT, quản lý đê điều, công trình thủy lợi. Tiến hành rà soát và kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo hướng thống nhất, khắc phục chồng chéo, xung đột, tạo môi trường pháp lý đầy đủ, khả thi.

Thực hiện tốt các chính sách của Trung ương và huy động các nguồn lực để thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng khoa học, đầu tư xây dựng công trình, cung cấp dịch vụ dự báo, theo dõi, giám sát, đánh giá tác động rủi ro thiên tai. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch PCTT giai đoạn 2021-2025, phương án PCTT theo các cấp độ, trong đó phân công rõ trách nhiệm của lực lượng chuyên trách, quân đội, công an, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng trong xây dựng các kế hoạch, phương án, kịch bản phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, sát thực tiễn…

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đê điều, Luật Thủy lợi, nhất là các trường hợp vi phạm mới phát sinh, vi phạm lấn chiếm dòng chảy, làm nhà, xây dựng công trình vi phạm hành lang bảo vệ công trình đê điều, thủy lợi. Rà soát, đề xuất di dời dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở; thường xuyên tuyên truyền, tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác PCTT và lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã…

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; tuyên truyền phổ biến giáo dục cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức, năng lực, tính chủ động cho các tầng lớp nhân dân ứng phó với thiên tai.

Nguồn: bacninh.gov.vn