Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đăng vào 24/04/2019

Căn cứ điều 56, Luật Đấu giá tài sản năm 2016;
Căn cứ Quyết định tịch thu số 504/QĐ-TTTVPT đến Quyết định số 620/QĐ-TTTVPT ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Biên bản định giá khởi điểm số 629/BB-ĐGKĐ ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng xác định giá, giá khởi điểm của tài sản thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh;
Công an tỉnh Bắc Ninh trân trọng kính mời các đơn vị có năng lực theo quy định của pháp luật đăng ký xét chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản với nội dung sau: